Noteikumi

Lietošanas noteikumi preču iegādei un nomai. Lietotāju datu drošība.

Lietošanas noteikumi.

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “Rent and play”, reģistrācijas Nr. 40203215534, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 90-6, (turpmāk Uzņēmums), un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas veic preču pirkumu uzņēmuma interneta veikalā www.gramatumaja.lv (turpmāk – e-veikals).

1.Līguma priekšmets.

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma e-veikalā.

2.Distances līguma spēkā stāšanās.

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma apstiprinājumu, ko automātiski pēc pasūtījuma pabeigšanas ģenerē Uzņēmums ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

3. Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu .

3.1 Iepērkoties uzņēmuma e-veikalā Pircējam pie iegādes ir jāreģistrējas mājas lapā.

3.2 Pasūtījuma veikšana e-veikalā:

3.2.1 pie interesējošās preces Pircējam jānospiež pogu "Ielikt grozā"

3.2.2 lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties e-veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot uz lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu;

3.2.3 lai veiktu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāpiekrīt lapā minētajiem noteikumiem. Pēc tam poga "Pasūtīt" kļūst aktīva, un, to nospiežot, pasūtījums tiks reģistrēts. Pēc pasūtījuma reģistrēšanas tiks attēlots teksts "Paldies! Jūsu pasūtījums ir saņemts.”

3.2.4 Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 10:00 līdz 16:00. Ja pasūtījumu veikts citā laikā, to apstrādās nākamajā darba dienā.

3.2.5 Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Uzņēmums sazināsies ar Pircēju, lai iespējams precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu.

4. Pasūtījuma apmaksas nosacījumi:

4.1.Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties:

ar internetbankas starpniecību, izmantojot kredītiestāžu izsniegtu debetkarti;

veicot pārskaitījumu;

4.2 Kad aizpildīta informācija pasūtījuma formā un norādot informāciju, ka apmaksa tiks veikta ar pārskaitījumu- uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas. Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā vai bankas filiālē. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā.

5. Distances līguma izpildes laiks un piegāde

5.1 Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 2 darba dienās pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja vai atbilstoši e-veikala noteiktiem termiņiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

5.2 Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu Pircēja pasūtītās preces trūkuma dēļ, Uzņēmums informē par to Pircēju. 

5.3 Piegāde tiek veikta izmantojot DPD Latvija SIA pakalpojumus. Piegāde tiek veikta uz paku skapjiem.

5.4 Piegādes izmaksas  vienā virzienā ir 2.00 Eur.  Ja sūtījums tiek atgriezts atpakaļ uzņēmumam, atkārtota izsūtīšana klientam izmaksās 4.00 Eur

5.5 Ja klients vairs nevēlas saņemt preci, tad tiek atgriezta iegādes summa atņemot atgriešanas izmaksas 2.00 Eur

5.6 Grāmatas uz vietas netiek izsniegtas.

6. Atteikuma tiesības

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patēretāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Uzņēmumam e-veikalā iegādāto preci.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu (gadījumos, kas pasūtījums tika izpildīts daļēji).

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

7. Preču atgriešanas kārtība

Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams informēt Uzņēmumu un pievienot dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā. Atgriešanas izmaksas sedz klients.

8. Konfidencialitāte

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis līgums.

9. Citi noteikumi

9.1 Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normativo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

9.2 Pārdevējs patur tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem.

9.3 Papildus precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir atlikumos noliktavā, Pircējs var noskaidrot darba dienās no plkst. 10:00 līdz 18:00, zvanot uz norādīto kontakttālruni vai rakstot uz mājaslapā pieejamo  čatu. 

9.4 Savstarpējās Pušu attiecības, kas netiek paredzētas Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.5  Strīdi starp Pusēm, kuri radušies sakarā ar šī Līguma pildīšanu, ir atrisināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Puses 14 (četrpadsmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

9.6 Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēts Līguma noteikumu tulkošanā.

9.7 Precu iegāde ir pieejama no 18. gadu vecuma

Lietotāju datu drošība

1.SIA "Rent and play" un mājaslapas izstrādes kompānija SIA Dircms ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Grāmatu mājas interneta veikala apmeklēšanas un izmantošanas laikā DIRcms var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

1.1 iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);

1.2 netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu SIA Rent and play izmantošanu).

Pircēju personas datus SIA"Rent and play" apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA "Rent and play" izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

Iegādājoties Interneta veikalā SIA "Rent and play" piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj SIA" Rent and play" reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Pircēja personas datus, kā arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:

1.3 datu apstrāde, izriet no SIA Rent and play pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);

1.4 dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;

1.5 dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai;

1.6 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).

1.7 dati ir nepieciešami lai izskatītu Pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu.

1.8 SIA "Rent and play" nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt SIA "Rent and play".

2.Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

2.1 kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

2.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

2.3 informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

3. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

 

 

 

 

Jautājiet mums

fax